Tillgänglighet

Att göra tillgängligt innebär att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet.

Är din verksamhet tillgänglig för alla?

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det gäller lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund. Tillgänglighet är en princip som går igenom hela konventionen.

Enligt Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ska myndigheters lokaler, verksamheter och information vara tillgängliga för alla. Varje myndighet måste därför analysera sin egen verksamhet och ta ställning till vad tillgänglighetskraven innebär specifikt för dem. Många hinder är enkla att åtgärda och små åtgärder kan göra stor skillnad. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.